Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Veřejné zakázky / Veřejné zakázky

Dodávky léků a ostatních léčiv 3/2018 – 3/2020

Výzva k podání nabídek
 
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace, sídlem Paseka 145, 783 97 Paseka, IČ:00849081 (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky do veřejné zakázky na:
 

Dodávky léků a ostatních léčiv 3/2018 – 3/2020

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka léků a ostatních léčiv pro pracoviště OLÚ Paseka a Moravský Beroun, které jsou určeny pro poskytování následné ústavní péče.

Rozsah dodávek a bližší určení položek je uvedeno v příloze č. 3 ZD (zadávací dokumentace), která představuje vzorek typových položek. V tabulce jsou vypsány základní, nejvýznamnější, položky. Léky budou dodávány průběžně. Kusové množství jednotlivých položek léků vychází z potřeb minulého období a je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeč tedy musí podat svoji nabídku na zakázku jako celek a všechny uvedené položky.     

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 23 000 000,-- Kč bez DPH
 
Lhůta a místo pro podání nabídek: 19. 2. 2018 do 08:00 hod. v sídle zadavatele
 
Způsob a forma podání nabídek:
Jedná se o zakázku v nadlimitním režimu, otevřeného řízení dle §56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče.
 
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Podrobnější informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci zveřejněné dle §56 odst. 1 na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=olupaseka a na webových stránkách zadavatele http://olupaseka.cz/verejne-zakazky/verejne-zakazky/.
 
Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle těchto základních hodnotících kritérií:
·       Nabídková cena celkem  (100%)
 
Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci 
Základní způsobilost dle § 74: lze doložit čestné prohlášení (vzor - příloha č. 2 ZD)
Profesní způsobilost dle § 77: Zadavateli postačí předložit kopie dokumentů 
Požadavky § 74 a §77 lze, dle §86 a §87 z. č. 134/2016 Sb., v platném znění, nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci v souladu s §86 zákona.

Ekonomická kvalifikace dle § 78:
Zadavatel požaduje, aby minimální specializovaný roční obrat dodavatele dosažený dodavatelem v oblasti distribuce léků dosahoval Kč 10 milionů za každé ze tří předchozích účetních období. 

Dokladem pro prokázání obratu je primárně výkaz zisku a ztrát, ve kterém však bude dodavatelem zvýrazněn obrat dosažený v oblasti distribuce léků.

Technická kvalifikace dle § 79

Zadavatel požaduje doložit referenci dlouhodobě realizovaných dodávek léků v rozsahu celkového obratu referenčních zakázek minimálně 10 mil. / rok při minimálně 150 druzích dodávaných léků

Dokladem pro prokázání reference je seznam významných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich celkové hodnoty, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

Zpět

Vzdělávání v OLÚ Paseka

viz příloha
ikonka Vzdělávání v OLÚ 2017.pdf

Stipendijní program pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult

Viz příloha

ikonka stipendijní program.pdf

Dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka p.o.

 Více informací viz. příloha
ikonka Dobrovolnictví.pdf

Nové oddělení pro nemocné s tuberkulózou

Podrobnosti v příloze

ikonka clanek_oddeleni_TBC+foto.pdf